::::  Modern Warships - RUSSIA
KASHIN
Code - N762
1.35  
Qty
Class - 20
Date - 1970
Type - DDG
Description - KASHIN CLASS N762 Completed 1962-72. Sisters:- Soobrazitelny,Smely, Komsomlets Ukrainy,Ognevoy,Otvazhny,Provorny, Obraztsovy,Odarenny,Stroyny,Slavny,Stereushchy, Krasni Kafkaz,Reshitelny,Smyshlenny,Strogy,Smetlivy, Krasni Krim,Spoposobny & Skory.Disp 3,750 tons Dimensions 472' x 52' x 16' Speed 36 kn SSM 2 x twin SA-N-1 Goa ASM 2 x RBU6000, 2 x RBU1000 Guns 4 x 76.2m TT 5 x 21" Mines 20